Inligting

Tafelberg Fotografieklub

Tafklub Byeenkomste

Waar: Chrismar Villas Aftree-oord, Jessiestraat Chrismar, Bellville (agter Hoërskool Bellville) – GPS: S33 53.484 E18 38.903     Tans vergader ons via Zoom

Wanneer: Sien die kalender vir die volgende byeenkoms. Alle byeenkomte is 19h00.

Hoe: Kontak die bestuur per epos. Dit gee hul die geleentheid om u welkom te heet. E-pos: tafklub@gmail.com

Ledegeld

Aansluitingsfooi (Eenmalig vir nuwe lede)

R50 per lid eenmalig. (Ongeag die datum van aansluiting.) Aansluitingsfooie is nie terugbetaalbaar by bedanking nie. Aansluitingsfooie word jaarliks deur die Bestuur hersien en aangepas soos nodig.

Ledegeld (Jaarliks)

Ledegeld vir 2021 beloop R330 per lid per jaar betaalbaar voor 1 Maart. Vir nuwe lede word ledegeld pro-rata oor 11 maande bereken vanaf die maand waarin aangesluit word (@ R30 per maand, Jan-Nov). Ledegelde is nie terugbetaalbaar by bedanking nie. Ledegeld word jaarliks deur die Bestuur hersien en aangepas soos nodig.

Afslag op ledegeld

Afslag is slegs van toepassing op jaarlikse ledegeld betaalbaar voor 1 Maart. Alle lede moet skriftelik/mondeling aansoek doen by die Bestuur vir die afslag. Die volgende lede is geregtig op afslag (Ledegeld slegs R275 per jaar):

  • Tweede en daaropvolgende aktiewe gesinslede
  • Pensionarisse 60 jaar en ouer (moet aansoek doen by klub as pensionaris)
  • Junior lede onder 21: Intreegeld R0 en R100 jaar ledegelde
  • Skoliere:   Gratis

Vrystelling van ledegeld

Onaktiewe gesinslede (gesinslede wat per geleentheid byeenkomste bywoon, maar nie aan kompetisies mag deelneem nie). Ere-lewenslede (lede deur die bestuur genomineer vir voortreflike diens gelewer). Ere-lede (individue wat nie deel is van die klub nie, maar deur die bestuur genomineer word as erelede).

Betaling van ledegeld

Lede word aangemoedig om betalings elektronies via EFT te doen. Alternatiewelik kan in kontant by die Tesourier inbetaal word tydens klub byeenkomste. Geen tjekbetalings word aanvaar nie. Elektroniese oorbetalings moet na die volgende rekening gedoen word:

Bankbesonderhede: ABSA Bank
Rekeningnaam: Tafelberg Fotografieklub
Rekeningnommer: 9149865821
Verwysing: Gebruik Naam en Van as verwysing, bv. Jan Brand ledegeld.
Bewys van betaling: Bewyse van betalings moet per e-pos gestuur word aan die tesourier by tafklub@gmail.com.

Dit staan die Bestuur van die klub vry om besoekersfooie te hef vir werkswinkels/vaardigheidontwikkelings aande.

Geen besoekersfooie word gehef vir kompetisie-aande nie, ten einde mense aan te moedig om by die klub aan te sluit.